Kredyt mieszkaniowy Blog

29.3.07

Stopy procentowe w Szwajcarii rosną

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami analityków Szwajcarski Bank Centralny (SNB) podwyższył główną stopę procentową o 25 p.b. do 2,25%. Mimo braku widocznej presji inflacyjnej, decyzja ta praktycznie zapowiedziana została wcześniej przez prezesa Szwajcarskiego Banku Centralnego, Jean-Pierre Rotha. Powiedział on, że wcześniejszy poziom stóp procentowych (2%) nie jest gwarancją utrzymania stabilności cen w średnim okresie czasu, a gospodarka dynamicznie się rozwija, co grozi inflacją. SNB już po raz kolejny podnosi stopy procentowe tuż po podjęciu analogicznej decyzji przez Europejski Bank Centralny. W zeszłym tygodniu EBC zwiększył ogłosił decyzję o podwyżce głównej stopy procentowej do 3,75%. SNB stara się podwyższyć koszt pozyskania pieniądza by nie doprowadzić do nadmiernego osłabienia kursu franka w stosunku do innych par walut. Frank przez długi czas osłabiał się w relacji do dolara i euro ze względu na to, iż jest, obok jena, najpopularniejszą walutą używaną do transakcji typu carry-trade. Analitycy spodziewają się jeszcze co najmniej jednej podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii w tym roku. Decyzje te przełożą się wprost na wzrost oprocentowania kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. Nadal jednak , w porównaniu do kredytów złotówkowych i denominowanych w euro, kredyty i frank pozostaje atrakcyjną walutą dla kredytobiorców.

źródło: Magdalena Grzybowska, Expander

22.3.07

Umowa kredytu hipotecznego

Minęły czasy, kiedy poważne instytucje finansowe, jakimi są banki, ukrywały niekorzystne dla klienta zapisy w osławionym już "drobnym druku". Obecnie wszystkie ustalenia umowy kredytowej powinny być zgodne z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.72.665 z późn. zm.) oraz z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).

Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 ust. 1, Prawo bankowe). Umowa zawierana jest na podstawie złożonego wniosku kredytowego, w którym zawarte są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kredytobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, zobowiązań i dochodów oraz informacje o nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Umowa może być podpisana (podobnie jak wniosek) jedynie przez kredytobiorcę lub przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu.

Umowa kredytu hipotecznego obligatoryjnie zawiera zapisy dotyczące:
- stron umowy,
- okresu trwania umowy,
- kwoty postawionej do dyspozycji kredytobiorcy,
- przeznaczenia kredytu,
- waluty, w jakiej kredyt zostanie udzielony,
- warunków wypłaty kredytu (np. ubezpieczenie nieruchomości),
- przyjętych form zabezpieczenia kredytu (hipoteka, weksle, poręczenia),
- warunków spłaty,
- zasad oprocentowania.

Z uwagi na długi okres kredytowania oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie miało charakter zmienny. Jego składnikami będą – marża banku stała przez cały okres kredytowania oraz stawka referencyjna odpowiednia dla konkretnej waluty (WIBOR, LIBOR, EURIBOR), która zależnie od banku może ulegać zmianie co jeden, trzy lub sześć miesięcy. Te dane będą indywidualne dla każdej umowy i tu najczęściej mogą pojawić się błędy wynikające z pomyłek pracowników banku.

Ponadto w umowie kredytowej mogą pojawić się treści takie, jak:
- zakres uprawnień banku związanych ze sprawdzeniem sposobu wykorzystania udzielonego kredytu (inspekcje nieruchomości),
- zobowiązanie kredytobiorcy do przedstawiania w banku informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego kondycji finansowej w okresie kredytowania,
-możliwości wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej,
- uprawnienia kredytobiorcy do spłaty kredytu przed terminem i możliwości dokonywania nadpłat,
- postępowanie banku w sytuacji nieterminowego regulowania płatności odsetek lub kapitału.

Zapisy te są zwykle zgodne ze standardem danego banku i nie muszą być zawarte w umowie, lecz mogą znaleźć się w regulaminie kredytowania lub w tabeli opłat i prowizji obowiązujących na dzień podpisania umowy. Co jest istotne, banki nie mogą stosować otwartych opłat i prowizji, ponieważ mogłyby arbitralnie kształtować ich wysokość. Dlatego też są one traktowane przez UOKiK jako postanowienia stanowiące zakazane klauzule umowne. W związku z tym "Tabela opłat i prowizji" powinna stanowić część umowy obok takich załączników, jak:
- wniosek o wypłatę,
- harmonogram wypłaty kredytu,
- zabezpieczenie spłaty kredytu w okresie ubezpieczenia niskiego udziału własnego,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Treść i kształt umowy mieści się w pewnych standardach i zwykle nie odbiega znacząco od ustalonego przez bank schematu, jednak każdy klient ma prawo poprosić bank o draft umowy, aby się z nią zapoznać. Bez względu na to, czy zapoznaliśmy się ze wzorem umowy wcześniej podczas jej podpisywania, należy zwrócić uwagę na najważniejsze zapisy oraz na załączniki, które stanowią jej integralną część.

Wszelkie zmiany w umowie kredytowej powinny być dokonywane w formie sporządzonego na piśmie aneksu, podpisanego przez kredytobiorcę i bank, co często wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Należy pamiętać również, że klient nie jest skazany na koszty wyznaczone przez bank. Ma prawo nie zgodzić się z wysokością opłat i negocjować ich wysokość. Może też bez konsekwencji odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od jej podpisania.

Rozwiązanie umowy kredytowej następuje po spłaceniu wszystkich zobowiązań lub po ich wygaśnięciu w inny sposób. Zabezpieczenia umowy kredytowej tracą wówczas swoją moc i bank zobowiązany jest wydać zaświadczenie o spłaceniu kredytu. Pozwala ono wykreślić wpis w księdze wieczystej, a także poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o wygaśnięciu cesji praw dotyczących ustanowionych zabezpieczeń, wynikających z polisy ubezpieczeniowej.

Źródło: Magdalena Ciechońska, Doradca Finansowy Money Expert SA

5.3.07

PKO BP - Kredyty mieszkaniowe z dopłatami rzadowymi

PKO Bank Polski wprowadził do oferty kredytów mieszkaniowych nowy produkt - preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania. Kredyty udzielane są w ramach rządowego programu "Rodzina na swoim". Osoby, które spełnią warunki określone w ustawie (z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania) przez pierwszych osiem lat obowiązywania umowy kredytowej będą otrzymywać dopłatę do oprocentowania.

Z kredytów tych skorzystać mogą rodziny – małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące:

 • małoletnie dziecko,
 • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
 • dziecko uczące się do ukończenia przez nie 25 roku życia.

nie posiadające własnego mieszkania. Osoby będące w dniu podpisania umowy kredytu najemcami lokalu mieszkaniowego lub dysponujące spółdzielczym prawem lokatorskim są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, iż wypowiedzą członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej lub rozwiążą umowę najmu i wyprowadzą się z zajmowanych mieszkań nie później niż w pół roku od np. uzyskania własności mieszkania czy wybudowania domu.

kredyt mieszkaniowy z dopłatami można przeznaczyć na:
 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, adaptację, na cele mieszkalne, budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Kredytowane mieszkanie nie może być większe niż 75m kw. a dom 140m kw., natomiast dopłata będzie dotyczyła powierzchni użytkowej nie przekraczającej dla lokalu mieszkalnego 50m kw. i domu jednorodzinnego 70m kw. "Nadwyżka metrów" nie będzie podlegała dopłatom.

Limitowana jest również cena mieszkania - koszt finansowania 1 m kw. nieruchomości lokalu lub domu nie może być wyższy od przeliczeniowego „kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny (przykładowy koszt odtworzenia dla wybranych miast/województw: m. Warszawa - 4370.50 zł, mazowieckie bez Warszawy - 2677.50 zł, małopolskie bez Krakowa -2513.50 zł, wielkopolskie bez Poznania - 2078,50 zł, lubelskie - 2011.50 zł).

Nowy kredyt hipoteczny:

 • można zaciągnąć w złotych (PLN),
 • jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej sumie stawki referencyjnej WIBOR S-3M i marży banku.
 • może być wypłacany bezgotówkowo - jednorazowo lub w transzach - i być spłacany w ratach malejących.
W okresie 8 lat stosowania dopłat, wartość należnych odsetek jest pomniejszona o kwotę dopłat z BGK. Po okresie stosowania dopłat odsetki płatne są w pełnej wysokości.

Ponadto PKO Bank Polski zapewnia swoim klientom:
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • pakiet ubezpieczeń: pomostowe, niskiego wkładu własnego, na wypadek utraty pracy i hospitalizacji;
 • długi okres kredytowania – do 30 lat.

Stale dostosowując ofertę do potrzeb klientów PKO BP utrzymuje pozycję lidera w sprzedaży kredytów mieszkaniowych. W 2005 roku wartość kredytów udzielonych przez bank na cele mieszkaniowe przekroczyła 7,6 mld, natomiast w 2006 r. wyniosła ponad 11 mld zł. Oznacza to blisko 45-proc. wzrost sprzedaży w skali roku. Spodziewamy się, że w tym roku budownictwo mieszkaniowe będzie się w naszym kraju nadal rozwijać i banki będą udzielać jeszcze więcej kredytów je finansujących - podkreśla Marek Kłuciński, rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego.


Źródło: PKO BP